statystyki

Poradnia administracyjna z 10 sierpnia 2016r.

autor: Leszek Jaworski10.08.2016, 09:30; Aktualizacja: 10.08.2016, 10:20

Czy decyzję o odmowie zawarcia umowy na pełnienie służby kontraktowej można podważyć, Czy decyzję o odmowie zawarcia umowy na pełnienie służby kontraktowej można podważyć? Jaki okres pozostawania poza służbą wlicza się do wysługi lat? Czy można ukarać naganą za naruszenie dóbr osobistych przełożonego? Kto decyduje o tym, w jakim systemie pracuje strażak?

● Zwróciłem się do dowódcy jednostki wojskowej o zawarcie kontraktu na pełnienie służby kontraktowej. W opinii przełożonego otrzymałem ocenę dobrą. Wprawdzie wskazał on, że z powodu choroby nie uczestniczyłem w ważnym szkoleniu poligonowym pododdziału oraz obniżył mi się poziom sprawności fizycznej, ale potwierdził moje wysokie kwalifikacje. Dowódca jednostki wojskowej rozkazem personalnym odmówił mi zawarcia kontraktu, powołując się m.in. na obniżenie sprawności fizycznej i częstą absencję chorobową. Nie zgadzam się z tą decyzją. Zamierzam oddać sprawę do sądu. Czy mam szansę na jej wygranie?

Nie ma szans na uzyskanie zadowalającego wyniku sądowego. A to z tej prostej przyczyny, że żaden przepis nie przyznaje żołnierzowi prawa (roszczenia) o zawarcie kolejnego kontraktu. Tak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (por. wyroki NSA z 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 2113/14 i z 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OSK 1348/05).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (dalej: u.s.w.ż.z.) żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Przepisy u.s.w.ż.z. nie ustanawiają ani trybu rozpoznania wniosku, ani nie określają przesłanek, którymi powinien się kierować dowódca jednostki wojskowej właściwy do zawarcia (odmowy zawarcia) kontraktu na pełnienie służby terminowej. Tryb ten pojawia się wyłącznie w akcie podustawowym, tj. w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (dalej: r.p.s.w.).

Zgodnie z par. 15 ust. 1 r.p.s.w. w przypadku wniesienia przez żołnierza służby kontraktowej wniosku o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej, dowódca jednostki wojskowej opiniuje go i przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub organowi właściwemu do powołania do służby stałej, jeżeli sam nie jest tym organem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wniesionego przez żołnierza służby kontraktowej właściwy organ zawiera z tym żołnierzem kolejny kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do służby stałej. Odmowa zawarcia kolejnego kontraktu lub powołania żołnierza do służby stałej następuje w formie rozkazu personalnego (będącego rodzajem decyzji administracyjnej). Z opisu procedury wynika, że nie określa ona żadnych przesłanek, którymi powinien się kierować dowódca jednostki. Musi się tylko zapoznać z opinią wydaną przez przełożonego wnioskującego żołnierza. Wydana decyzja ma więc charakter uznaniowy. Jeśli więc procedura została zachowana, trudno skutecznie domagać się w sądzie jej uchylenia.

Jednocześnie trzeba wskazać, że WSA w Rzeszowie w wyroku z 14 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Rz 231/14) stwierdził, że uprawniony jest argument dowódcy jednostki, iż przebywanie żołnierza na zwolnieniach lekarskich oraz obniżenie jego sprawności fizycznej oznacza niespełnianie oczekiwań stawianych mu przez jednostkę wojskową. Zdaniem rzeszowskiego sądu nie ma tu znaczenia ocena kwalifikacji i doświadczenia żołnierza, ani też ocena przyczyn jego niedyspozycji lub sprawności fizycznej, gdyż nadrzędną potrzebą Sił Zbrojnych jest bowiem to, by wojskowi w trakcie trwania kontraktu byli w pełni dyspozycyjni i sprawni.


Pozostało jeszcze 75% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane