Krajowy Rejestr Karny będzie miał obowiązek gromadzenia danych podmiotów gospodarczych, które zostały prawomocnie skazane za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot Europejskich (WE). Taki jest cel projektu nowelizującego ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym (KRK), który przyjęła wczoraj Rada Ministrów.

Projektowane przepisy przewidują, że w KRK będą gromadzone także informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania lub podejmowania decyzji w imieniu podmiotów gospodarczych, które dopuściły się oszustw szkodzących WE. W Rejestrze mogą znaleźć się także dane na temat osób sprawujących kontrolę nad takimi podmiotami. KRK, po wejściu w życie planowanych zmian, będzie miał obowiązek informowania ministra finansów, ministra rozwoju regionalnego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyrokach skazujących za przestępstwo wymierzone przeciwko interesom finansowym WE. Za oszustwa wymierzone we wspólnotowe interesy finansowe należy uznać zarówno zachowania odnoszące się do dochodów, jak i do wydatków Wspólnot Europejskich. Dochodami są m.in.: cła, wpływy z VAT oraz wpłaty bezpośrednie państw członkowskich. Do wydatków zalicza się: środki przeznaczone na finansowanie wspólnej polityki rolnej, operacje strukturalne w ramach różnych funduszy, wydatki na administrację, politykę wewnętrzną oraz zagraniczną.

Zmiana ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 292) ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do prawa wspólnotowego.