Zgodnie z nowymi przepisami, KRK będzie gromadził informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwa finansowe oraz o podmiotach zbiorowych, wobec których za takie przestępstwa orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Konsekwencją nowych regulacji będzie wykluczenie z udziału w przetargach dotyczących wykorzystania środków UE

Ponadto KRK będzie miał obowiązek informowania ministrów: finansów, rozwoju regionalnego oraz rolnictwa i rozwoju wsi o prawomocnych wyrokach skazujących, m.in. za oszustwo finansowe, korupcję czy udział w organizacji przestępczej szkodzących finansowym interesom Wspólnot Europejskich.

KRK gromadzi kartoteki z danymi osób: prawomocnie skazanych za przestępstwa (także skarbowe) w kraju i przez obce państwa, jeśli kara jest wykonywana w Polsce; tych, którym warunkowo umorzono postępowanie karne i skarbowe, również na podstawie amnestii; nieletnich, wobec których orzeczono środek poprawczy lub wychowawczy; tymczasowo aresztowanych; poszukiwanych listem gończym oraz skazanych na karę aresztu za wykroczenia.