HFPC wystąpiła do RPO oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z wnioskiem o zbadanie, czy nie dochodzi do nadużyć w zakresie prostowania oczywistych pomyłek pisarskich w protokołach z posiedzeń sądowych.

HFPC podjęła ten problem po zgłoszeniu S.J., którego sprawa dotyczyła odwołania warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary. W protokole z posiedzenia sądu znalazło się błędne pouczenie dotyczące terminu do zaskarżenia postanowienia. Z tego względu S.J. nie złożył zażalenia w odpowiednim czasie. Kiedy następnie S.J. złożył wniosek o przywrócenie terminu, nie został on uwzględniony. Sąd wskazał, że wyłączną przyczyną zamieszczenia błędnego pouczenia w protokole była oczywista omyłka pisarska. Jednocześnie wydane zostało zarządzenie o sprostowaniu tej pomyłki w protokole. Do sprostowania doszło jednak 10 miesięcy po posiedzeniu w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia.

HFPC uważa, że zmiana informacji dotyczącej sposobu i terminu wniesienia środka zaskarżenia w protokole z posiedzenia poprzez uznanie jej za „oczywistą omyłkę pisarską” jest ciężka do zaakceptowania z perspektywy prawa do obrony. Takie sprostowanie narusza również wyrażoną w kodeksie postępowania karnego regułę informowania uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach .

PS