PSG domagało się zapłaty kwoty kilkukrotnie przekraczającej rzeczywiste zużycie gazu od najemcy lokalu, który po podpisaniu umowy najmu, nie zawarł nowej umowy na dostarczanie paliwa gazowego.

Właściciel lokalu chcąc rozwiązać dotychczasową umowę, złożył w siedzibie dostawcy gazu protokół przekazania lokalu. W toku postępowania pełnomocnicy pozwanej spółki podnieśli argument, że czynność ta nie wyczerpuje wymogu rozwiązania umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Sąd zgodził się z tym stanowiskiem i uznał umowę zawartą przez wynajmującego z dostawcą gazu za obowiązującą. W konsekwencji uznał, że pobór odbywał się na podstawie powyższej umowy i powództwo PSG zostało oddalone.

Pozwaną reprezentowała adwokat Katarzyna Kamienowska oraz aplikant adwokacki Konrad Kacprzak współpracujący na co dzień z Kancelarią Świeca i Wspólnicy.

PS