Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą musiały starać się o uznanie kwalifikacji, jeśli zechcą wykonywać swój zawód w Polsce.

Złagodzone będą też kryteria wymagane dla potwierdzenia uprawnień obywatela innego państwa UE. Dodatkowo uznanie kwalifikacji zdobytych przez Polaków za granicą nie będzie już wymagało zdawania dodatkowego egzaminu w Polsce. Dziś obywatele polscy, którzy zdobyli uprawnienia w innym państwie członkowskim, muszą uzyskać pozytywny wynik z egzaminu w Polsce. Zasady te nie obowiązują ich zagranicznych kolegów, którzy walczą o takie same uprawnienia w RP. Nowe przepisy wykluczą więc dyskryminujące traktowanie Polaków. Nowelizacja wdraża też postanowienia dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu architekta. Po wejściu w życie nowych przepisów architekci, urbaniści oraz inżynierowie budownictwa z krajów UE będą więc mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach, co obywatele polscy. Pozytywnym skutkiem nowelizacji będzie wzrost konkurencji na rynku budownictwa.

Ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.