Państwa członkowskie UE nie mogą ograniczać swobodnego świadczenia usług drogą elektroniczną. Zasada ta może zostać wyłączona przez właściwy organ państwowy, tylko względu na ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo publiczne. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przyjęta w piątek przez Sejm.

Ustawa wprowadza także obowiązek utworzenia punktów kontaktowych dla administracji oraz dla świadczących usługi i ich klientów. Punkt kontaktowy dla administracji, założony w Ministerstwie Gospodarki, będzie udzielał informacji państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej o rozstrzygnięciach administracyjnych i sądowych dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Z kolei punkt kontaktowy dla usługodawców i klientów zajmie się udzielaniem informacji na temat ich praw, obowiązków oraz procedur reklamacyjnych. Jednostką odpowiedzialną za jego prowadzenie będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wejście w życie nowelizacji powinno spowodować większe zainteresowanie usługodawców kontaktami z potencjalnymi klientami w państwach Unii. Będą mogli konstruować oferty z uwzględnieniem wiedzy uzyskanej za pośrednictwem sieci punktów kontaktowych - komentuje Wioletta Paprocka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa czeka na podpis prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.