Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej. Nowa regulacja określa zasady i tryb, w jakim ma być dokonane przekształcenie państwowego monopolisty w spółkę akcyjną. Pomoże mu to funkcjonować na rynku usług i lepiej radzić sobie z coraz liczniejszą konkurencją. Nowy podmiot przejmie wszystkie prawa i zobowiązania byłego przedsiębiorstwa państwowego, czyli głównie wykonywanie zadań operatora publicznego zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych Spółka będzie mogła używać wyrazu poczta w nazwie oraz posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

Możliwa upadłość

Wskutek zmian Poczta Polska będzie funkcjonować na rynku na własne ryzyko. Obecnie, w przypadku generowania strat, poczta może uzyskać pomoc państwa ze środków budżetowych na restrukturyzację. Budziło to zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która uznała, że takie prawo umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nieograniczonej pomocy Skarbu Państwa.

- Ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z zakończeniem działalności firmy. Kontrolę nad przedsiębiorstwem od jego dotychczasowych władz przejmuje wówczas syndyk, zarządca lub nadzorca. Może wówczas zostać uruchomione postępowanie restrukturyzacyjne, które prowadzi do uzdrowienia przedsiębiorstwa, dzięki zawieraniu porozumień z wierzycielami czy sprzedaży części majątku - tłumaczy Feliks Zedler z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozszerzenie działalności

W ustawie znalazły się rozwiązania umożliwiające spółce tworzenie innych spółek akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo to jest jednak ograniczone tym, że spółki mogą być tworzone tylko do realizacji wspólnych celów gospodarczych. Nie zmieni się z kolei zakres podstawowej działalności poczty. Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą o charakterze powszechnym, taką jak emisja znaczków pocztowych czy kolportaż prasy. W dalszym ciągu będzie mogła też wykonywać pośrednictwo w usługach finansowych (dotyczy to m.in. czynności bankowych).

Możliwość konkurencji

Zdaniem ekspertów, komercjalizacja Poczty Polskiej to dobre posunięcie i powinno zostać wprowadzone już dawno.

- Bez wprowadzenia zmian Poczta Polska może po pełnej liberalizacji usług pocztowych nie sprostać konkurencji na rynku. Minione dwa lata zostały stracone. Nie zrobiono nic, aby zmienić prawo i umożliwić Poczcie przekształcenia własnościowe, a w efekcie stworzyć jej możliwość konkurowania na rynku usług pocztowych - uważa prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski.

Zmiana statusu prawnego Poczty Polskiej będzie rozciągnięta w czasie. Obowiązek przeprowadzenia komercjalizacji ma spoczywać na ministrze infrastruktury. Licząc od dzisiaj ma na to 12 miesięcy.

Podstawa prawna

• Ustawa z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1109).