Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu przed przybywającym do Polski stoi szereg obowiązków.

Zasadą ogólną jest, że cudzoziemiec w chwili przekroczenia granicy musi dysponować kwotą 300 zł, gdy jego pobyt ma trwać krócej niż 4 dni. Jeżeli wizyta jest dłuższa na każdy kolejny dzień należy przeznaczyć 75 zł, ewentualnie odpowiednik tej kwoty w walucie obcej.

Mniejsze wymagania finansowe dotyczą cudzoziemców którzy:
- są uczestnikami imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
- mają opłacone koszty pobytu w RP,
- przyjeżdżają do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
- są uczestnikami programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Od osób należących do tej grupy wymaga się, by posiadały kwotę minimum 20 zł na dzień, nie mniej jednak niż 100 zł.

Studenci oraz ci, którzy chcą uczestniczyć w badaniach naukowych lub szkoleniach a także zainteresowani prowadzeniem prac rozwojowych lub podjęciem albo kontynuowaniem nauki muszą posiadać minimum 1270 zł, które przeznaczy na 2 pierwsze miesiące pobytu.

Ponadto przybysz musi mieć środki, które w każdej chwili umożliwią mu powrót do domu. Ustawodawca uzależnił wysokość kwot w zależności od kraju pochodzenia. Wyglądają one następująco:
- 200 zł dla przybywających z krajów sąsiadujących z RP,
- 500 zł dla przybysza z kraju członkowskiego UE,
- 2500 zł dla osób spoza UE.

Rozporządzenie dzisiaj wchodzi w życie.