Sprawy, w których występuje kilkunastu lub kilkudziesięciu pokrzywdzonych przez tę samą spółkę, będą mogły być rozpoznawane w postępowaniu grupowym. Przygotowany już został projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w tym trybie. Nad konsekwencjami takiego sposobu rozstrzygania sporów dyskutowali 22 października 2008 r. deweloperzy, wykonawcy i prawnicy na konferencji Deweloperzy i konsumenci zorganizowanej przez Kancelarię Prawną Allen & Overy. Omawiali też sposoby finansowania projektów mieszkaniowych oraz możliwości powierzenia przez sąd ukończenia budowy nowemu wykonawcy na koszt dewelopera.

Nie wszystkie sprawy będą mogły zostać zakwalifikowane do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Zadecyduje o tym sąd, który przeprowadzi postępowanie w tym zakresie i wyda postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym albo o odrzuceniu pozwu, gdy uzna, że brak jest okoliczności uzasadniających postępowanie grupowe. Strona będzie mogła zaskarżyć je do sądu apelacyjnego.

Projekt przewiduje, że właściwym do rozpoznania pozwu zbiorowego w składzie trzech sędziów zawodowych będzie sąd okręgowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą sądu apelacyjnego. Opłata sądowa będzie wynosiła 2 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Natomiast umowa strony z pełnomocnikiem może ustalać jego wynagrodzenie w proporcji do zasądzonej kwoty.

Zaproponowano, aby za zapłatę wynagrodzenia pełnomocnikowi odpowiadali członkowie grupy w proporcji do zasądzonego świadczenia.

- W postępowaniu grupowym strony nie będą mogły występować same, ponieważ projekt przewiduje wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego - tłumaczy adwokat Wojciech Jaworski z Kancelarii Prawnej Allen & Overy.

Oznacza to, że pozew musi sporządzić profesjonalny pełnomocnik, który powinien też reprezentować tę grupę przed sądem. Zanim sąd rozpocznie postępowanie, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ewentualnie w prasie powinno ukazać się ogłoszenie o wytoczeniu powództwa w postępowaniu grupowym. Pozwany musi też dostać wykaz osób, które przystąpiły do grupy. Ma również prawo, aby niektóre z nich zostały z niej wykreślone.

Z kolei powód musi udowodnić okoliczności, które dają mu prawo do występowania w grupie. Robi to w oświadczeniu o przystąpieniu do grupy oraz wskazuje na wysokość żądania.

Natomiast o ostatecznym składzie grupy zadecyduje sąd, który wyda postanowienie co do jej składu. Strony nie będą go mogły zaskarżyć. Sąd będzie mógł również zmienić reprezentanta grupy i zbadać jego czynności reprezentacyjne. Wyrok będzie miał skutek wobec wszystkich członków grupy, będzie można od niego wnieść apelację do sądu apelacyjnego. Wyciąg z wyroku będzie tytułem egzekucyjnym obejmującym zasądzone świadczenia.

Patronem medialnym konferencji Deweloperzy i konsumenci, zorganizowanej przez kancelarię Allen & Overy, była Gazeta Prawna.