Krajowa Rada Sądownictwa podkreśliła, że ma konstytucyjny obowiązek opiniowania tego rodzaju projektów ustaw. W tym przypadku nie miała jednak możliwości się wypowiedzieć.

Organy władzy ustawodawczej zwróciły się do niej bowiem z prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie projektu 17 listopada 2015 r., czyli w tym samym dniu w którym skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Już 19 listopada 2015 r. projekt został ostatecznie uchwalony przez Sejm, a 20 listopada 2015 r. przyjęty przez Senat i podpisany przez prezydenta.

Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że jest organem kolegialnym, wyrażającym swoje stanowisko w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach plenarnych, zaplanowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. W jej ocenie okoliczność ta powinna być uwzględniona przez organy władzy ustawodawczej. W przeciwnym razie Rada zostaje pozbawiona możliwości zapoznania się z projektem aktu prawnego oraz nie ma szans na wyrażenie swojego stanowiska.

Ponadto KRS zwraca uwagę, że przedkładanie w ostatniej chwili do zaopiniowania Radzie projektów aktów normatywnych o szczególnym znaczeniu dla ustroju państwa, niepoprzedzone konsultacjami oraz nieuzasadnione okolicznościami przyspieszone uchwalanie nowych regulacji prawnych, godzi istotnie w dobro wymiaru sprawiedliwości. Nie służy też stabilności systemu prawnego oraz podważa autorytet i zaufanie obywateli do władzy ustawodawczej - czytamy we wniosku.

KRS nie ma wątpliwości, że tak ważne dla państwa sprawy ustrojowe, nie mogą zostać podporządkowane doraźnym interesom ugrupowań politycznych, albowiem podważa to istotnie niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

W ocenie Rady dodatkowym argumentem przemawiającym za naruszeniem przepisów konstytucji regulujących tryb uchwalania ustaw, jest naruszenie zasady pierwszego czytania ustaw ustrojowych na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

PS/źródło: KRS