Trybunał Konstytucyjny działa pod presją czasu i liczby wniesionych spraw. Nowy prezes, powołany na stanowisko w czerwcu, Bohdan Zdziennicki, będzie kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą.

- Notujemy stały wzrost skarg konstytucyjnych, z których obecnie 250 czeka na rozpatrzenie - mówił Bohdan Zdziennicki.

Przeciętny okres oczekiwania wynosi 14 miesięcy. Pośpiech w Trybunale nie jest wskazany. Wzrasta liczba wniosków prezydenckich o zbadanie ustaw w trybie kontroli prewencyjnej. W tym roku wpłynęło pięć takich pytań. Nie maleje liczba pytań prawnych zadawanych przez sądy powszechne. Wymiar sprawiedliwości czeka na odpowiedzi w 84 istotnych kwestiach - wyliczał prezes Zdziennicki.

Przygotowanie do rozprawy trwa niekiedy kilka miesięcy, a sędziów jest tylko 15. W najbliższym czasie będą rozpatrzone takie pilne wnioski jak w sprawie powołania komisji sejmowej do sprawy śmierci Barbary Blidy.

Niebawem zostanie wyznaczony termin rozprawy dotyczącej konstytucyjności przekształcenia lokatorskiego prawa spółdzielczego do lokalu w prawo własności i prezydencki wniosek o zbadanie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Kolejne wnioski prezydenckie dotyczą opłat abonamentowych, ustaw: o obrocie instrumentami finansowymi i o dokumentach paszportowych.

- Trybunał jest jednym z fundamentów demokracji konstytucyjnej - powiedział prezes Zdziennicki.

- Demokracja jednak nie jest możliwa bez dialogu społecznego. Sprawiedliwość, która opiera się na prawdzie, wymaga dialogu. Będziemy przestrzegać tej fundamentalnej obywatelskiej zasady - podkreślił prezes TK.

Prezes przypomniał, że sędziom przyświeca rzymska zasada: niech będą wysłuchane dwie strony. Zasada dialogu będzie też kontynuowana wewnątrz Trybunału. Orzeczenie TK jest ostateczne i powszechnie obowiązujące, co nie oznacza, że zamyka ono możliwości debaty o problemach.

Ograniczeniami w działalności Trybunału są zasada skargowości, zasada domniemania konstytucyjności oraz ciężaru dowodu, który spoczywa na podmiocie wnoszącym sprawę do TK.

Pierwsza z nich polega na tym, że TK nie działa z urzędu, lecz na wniosek. Druga - że TK powołuje się wyłącznie na wzorce wskazane przez wnioskodawcę.

ROK 2008 W STATYSTYCE TK

• wpłynęło 250 skarg konstytucyjnych,

• wydano 66 wyroków,

• umorzono 43 sprawy.