Osoby tymczasowo aresztowane i skazane mogą być umieszczane w wydzielonym pomieszczeniu policji lub straży granicznej, jeżeli ich konwojowanie z innej miejscowości łączyłoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Takie rozwiązania przewiduje przyjęta wczoraj przez rząd nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. z 5 sierpnia 1997 r. z późn. zm.)

Mniej czynności

Umieszczenie oskarżonego w pomieszczeniu w pobliżu sądu pozwala mu na odpoczynek i przygotowanie się do kolejnych czynności procesowych. Ale nowe rozwiązanie jest wygodniejsze nie tylko dla aresztantów - zmiana ograniczy liczbę wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej czynności. Nie będzie potrzeby codziennego wydawania i przyjmowania osób oskarżonych organowi doprowadzającemu na salę sądową.

Osadzenie w wyznaczonym pomieszczeniu policji lub straży może być także uzasadnione przez przymusową przerwę w konwoju - kiedy przewóz utrudnia mgła, powódź, zamieszki lub awaria środka transportu. Postój warunkowany jest także względami humanitarnymi.

Możliwy odpoczynek

- Ma to szczególne znaczenie przy długich, kilkusetkilometrowych trasach. Taka przerwa umożliwi odpoczynek nie tylko osobom konwojowanym, ale również konwojującym ich policjantom - argumentuje Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konwojowanie będzie musiało nastąpić nie wcześniej niż dzień przed dokonaniem czynności sądowej. Wykaz pomieszczeń określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych.