Chodzi o listy zgody, w których jedna firma zgadza się na rejestrację przez inną podobnych znaków towarowych. Dzisiaj taka zgoda nie jest uwzględniana przez urząd patentowy. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych odmawia on rejestracji zbliżonych znaków. Przykładowo spółka Citigroup nie zdołała zastrzec znaku „Citi Handlowy” z uwagi na wcześniejszy znak Citibank „Citibank Handlowy”. Dla urzędu nie miało znaczenia, że spółki należą do tej samej grupy kapitałowej i Citibank wyraził pisemną zgodę na rejestrację.

Przyjęta przez rząd nowela ma to zmienić. Urząd patentowy ma brać pod uwagę zgodę wyrażoną przez właściciela marki. Pomoże to grupom kapitałowym. Często centrale takich grup posiadają rejestracje międzynarodowe lub wspólnotowe, stanowiące przeszkodę dla uzyskania rejestracji krajowej przez firmę córkę działającą w Polsce. Listy zgody będą jednak uwzględniane nie tylko w przypadku powiązań gospodarczych. Wystarczy, że nie będzie zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na inne rynki zbytu, odmienne kanały dystrybucji czy brak konfliktu interesów.

Ułatwień można spodziewać się także w procedurze. Korespondencję elektroniczną z urzędem można będzie podpisywać nie tylko, jak obecnie, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego, lecz także profilu zaufanego ePUAP. W projekcie pozostawiono także możliwość użycia podpisu składanego z użyciem dowodu osobistego.

Nowela wprowadzić ma też odrębny rejestr, w którym będą odnotowywane dodatkowe prawa ochronne, np. na produkty lecznicze wytwarzane na podstawie chronionego wynalazku czy środki ochrony roślin. Prawa te funkcjonują dopiero po wygaśnięciu patentu.

Doprecyzowany zostanie przepis uprawniający do częściowego zwolnienia z opłaty za wniosek o przyznanie ochrony znakom towarowym i wzorom przemysłowym. W stosunku do tych ostatnich, a także do wynalazków ma zacząć obowiązywać ulga w nowości. Możliwe stanie się uzyskanie patentu mimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie, o ile nastąpi ono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia, a spowodowane będzie oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Etap legislacyjny

Projekt zostanie skierowany do Sejmu