Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, czyli publiczna emisja akcji przedsiębiorstwa, to teraz najbardziej efektywny sposób powiększenia jego kapitału i pozyskania pieniędzy na strategiczne cele.

Tylko spółka akcyjna

Emitentem akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych może być jedynie spółka akcyjna. Zawiązanie takiej spółki następuje w drodze sporządzenia jej statutu, który musi być spisany w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób, z tym że nie może ona być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta powstaje i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru sądowego. Firma spółki może być obrana dowolnie; z tym że powinna ona zawierać dodatkowe oznaczenie - spółka akcyjna lub skrót SA. Spółka podejmuje uchwałę o publicznej emisji akcji i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego oraz obrotu giełdowego.

Aby akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu, muszą zostać spełnione pewne warunki. Zbywalność akcji spółki musi być nieograniczona. W stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe. Spółka akcyjna chcąca wejść na Giełdę, musi sporządzić prospekt emisyjny.

Prospekt emisyjny to podstawa

Rozpoczynając prace nad debiutem giełdowym zadbać również należy o dokonanie pewnych niezbędnych zmian organizacyjnych, bez których przygotowanie prospektu emisyjnego może się okazać utrudnione. Chodzi tu o powołanie w spółce zespołu do spraw pierwszej oferty publicznej (IPO), który będzie pozostawał na bieżąco w kontakcie z konsorcjum doradców, zbierał obszerne materiały niezbędne dla sporządzenia prospektu oraz dbał o kalendarz spotkań konsorcjum doradców z zarządem. Prospekt emisyjny to dokument, który zawiera wszelkie wymagane przepisami prawa informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta, a także dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. Organem upoważnionym do zatwierdzenia prospektu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Zatwierdzony prospekt jest udostępniany do publicznej wiadomości.

KATARZYNA RYCHTER

katarzyna.rychter@infor.pl

OPINIA

Mateusz Rodzynkiewicz

radca prawny z Kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz

Z mojej wieloletniej praktyki wynika, iż spółki zamierzające przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji powinny zaczynać ten proces od dokonania wyboru kancelarii prawnej. Często spotykamy się z sytuacją, gdy przyszły emitent najpierw podpisuje umowę z domem maklerskim, a dopiero potem poszukuje doradcy prawnego. Dochodzi przez to niekiedy do niekoniecznie korzystnego dla emitenta ukształtowania zapisów w umowie łączącej go z domem maklerskim mającym oferować akcje. Za bardzo ważne uważam zatem, aby kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze prawnej rynku kapitałowego towarzyszyła przyszłemu emitentowi od samego początku procesu. Z zagadnieniem tym wiąże się także kwestia ewentualnej restrukturyzacji kapitałowej, której przeprowadzenie może być niezbędne celem przygotowania debiutu giełdowego.

Myśląc o debiucie giełdowym spółka powinna także być przygotowana na dokonanie pewnej zmiany mentalnej w zakresie tzw. kultury korporacyjnej. Na przykład przyzwyczaić się trzeba do tego, że podstawowym wskaźnikiem, o dynamikę którego należy dbać, będzie zysk, więc pewne rozwiązania kosztotwórcze mające uzasadnienie w przedsiębiorstwie prywatnym trzeba będzie porzucić.

Odrębnym zagadnieniem dotyczącym grup kapitałowych jest konieczność dostosowania sprawozdawczości finansowej do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Tu niezbędna jest ścisła współpraca przyszłego emitenta z firmą rewidencką, która wchodzić będzie w skład konsorcjum doradczego.

Emitent powinien też zadbać o odpowiednio wczesne przeszkolenie swoich pracowników w zakresie pewnych nowych obowiązków i wymogów, z którymi spółki niepubliczne nie mają do czynienia. Chodzi tu w szczególności o kwestie związane z obiegiem informacji poufnych, zakazem wykorzystywania takich informacji w obrocie giełdowym oraz o zagadnienia dotyczące obowiązków informacyjnych, jakim podlegają spółki publiczne.