Już w 1998 roku 98 procent adwokatów złożyło oświadczenia lustracyjne. W ciągu siedmiu lat obowiązywania ustawy lustracyjnej Sąd Lustracyjny prawomocnie uznał, że 44 adwokatów złożyło nieprawdziwe oświadczenia. Lustrację palestry zapoczątkowała uchwała Prezydium NRA z 17 listopada 1998 r., gdzie zakreślone zostały zadania i tryb postępowania w sprawie składnia tzw. oświadczeń lustracyjnych. Osoby, które nie złożyły w terminie oświadczenia lustracyjnego, były karane dyscyplinarnie naganą, zawieszeniem wykonywania zawodu adwokata aż do wydalenia z adwokatury włącznie – oświadcza NRA. W ciągu siedmiu lat obowiązywania ustawy lustracyjnej Sąd Lustracyjny prawomocnie uznał, że 44 adwokatów złożyło nieprawdziwe oświadczenia. Wszystkie te osoby zostały skreślone przez organy samorządowe adwokatury z listy adwokatów.