Takie brzmienie będą mieć wkrótce przepisy kodeksu postępowania cywilnego. To rezultat przyjętych w piątek przez Sejm poprawek Senatu do ustawy nowelizującej procedurę cywilną.

Jak mówi adwokat Jerzy Marcin Majewski, który lobbował w Senacie za zmianą pierwotnego brzmienia przepisów zapisów (obowiązek podawania PESEL pozwanego miał dotyczyć wszystkich postępowań), przyjęcie przez Sejm tych poprawek to sukces adwokatury i rzetelnego, prowadzonego w interesie prawa lobbingu.

– Przykre jest to, że posłom zabrakło refleksji, gdy uchwalali ustawę. Obecnie nie zwrócili uwagi, że dwie poprawki Senatu wykraczają poza materię uchwalonej przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i bez wątpienia są niekonstytucyjne – wskazuje Majewski.

I podnosi, że będzie rekomendował Naczelnej Radzie Adwokackiej zaskarżenie uchwalonej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w części, w jakiej stwarza nowe podstawy zawieszania każdego postępowania cywilnego, gdy powód na żądanie sądu nie jest w stanie podać danych pozwanego, umożliwiających ustalenie jego numeru PESEL.

Etap legislacyjny

Ustawa przed podpisem prezydenta