Sprawa dotyczyła uchwały rady miasta Kędzierzyn-Koźle dotyczącej opinii w sprawie wniosku radnych o umieszczenie w sali konferencyjnej urzędu krzyża jako symbolu religijnego. Rada miasta w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wniosek o zawieszenie krzyża. Wojewoda (jako organ nadzoru) zaskarżył tę uchwałę do sądu.

Uważał, że jest nieważna, ponieważ została podjęta z naruszeniem zasady jawności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przyznał mu rację i stwierdził nieważność uchwały.

Sprawa trafiła do NSA. Miasto domagało się uchylenia wyroku sądu I instancji. Argumentowało, że głosowanie nad taką uchwałą nie musiało być jawne, ponieważ dotyczyło sprawy związanej z dekoracją wnętrza sali urzędowej, a ponadto nie dotyczyło sprawy z zakresu administracji publicznej, którą zajmuje się sąd.

Oprócz tego ratusz podnosił, że odtajnienie głosowania doprowadziłoby do ujawnienia światopoglądów poszczególnych radnych. Tym samym naruszony zostałby art. 53 ust. 7 konstytucji, który określa, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

NSA nie uwzględnił tych argumentów. Przypomniał, że zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Sąd zaznaczył, że żadne inne przepisy nie określają, aby uchwała w sprawie krzyża mogła być podjęta w głosowaniu tajnym. NSA podkreślił, że problem ten jest z całą pewnością sprawą, którą może oceniać sąd administracyjny, ponieważ dotyczy ona budynku organu administracji, a nie sprawy cywilnej. Sąd nie dopatrzył się również naruszenia praw konstytucyjnych.

Zaznaczył jednak, że jeśli miasto uważa, że przepisy o jawności głosowań w radzie gminy naruszają konstytucję, to może w tym celu złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1997/12.