Zrób to sam, bez pozwolenia

Co do zasady, przepisy prawa budowlanego stanowią, że roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednakże w art. 29 (Prawo budowlane Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) znalazł się katalog czynności, które można wykonać bez uzyskiwania pozwolenia i informowania odpowiednich władz o zamiarze ich wykonania. Katalog jest zamknięty, co oznacza, że pozwolenie nie jest konieczne – ale tylko w wymienionych przypadkach.

Należy do nich budowa:

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

-  obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi (wymagane jest zgłoszenie tylko w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych);

-  ogrodzeń – pamiętajmy jednak, że wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

- tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

- znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

- instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

-instalowaniu krat na obiektach budowlanych – zgłoszenie jest wymagane w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;

- instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – wymagane jednak jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m;

- montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Z informacji Głównego Urzędu Nadzoru budowlanego wynika także, że pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę i jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

W przypadku zaś budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur:

- budować na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane).

Do zgłoszenia budowy przyłączy należy wówczas dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

- bez zgłoszenia (art. 29a ustawy - Prawo budowlane).

W przypadku budowy bez zgłoszenia inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.