Resort kierowany przez Waldemara Pawlaka proponuje, aby przeniesienie własności nieruchomości na inny podmiot (jednak nie na osoby bliskie) w zamian za wypłacane dożywotnio świadczenie pieniężne odbywało się na podstawie odrębnej ustawy. Założenia do niej właśnie zostały opracowane i poddane dyskusji uzgodnieniowej. Natomiast umowy o dożywocie lub o rentę zawierane przez seniora z osobami bliskimi byłyby nadal na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne

źródło: DGP

Tylko spółki kapitałowe prawa polskiego, europejskie spółki akcyjne oraz firmy, które proponują odwrócony kredyt hipoteczny, będą mogły występować z ofertą przeniesienia na nie własności nieruchomości, gruntu lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania w zamian za wypłacanie dożywotnich świadczeń lokatorowi i możliwość dalszego zamieszkiwania.

Działalność taką będą mogły wykonywać w Polsce także podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które w swoim kraju spełniają wymogi umożliwiające im prowadzenie takiej działalności – przewiduje projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Tylko spełnienie wymogów określonych w projekcie założeń umożliwi firmom zawieranie umów dożywocia w zamian za wypłacanie do końca życia renty właścicielowi nieruchomości.

– Zwiększy to bezpieczeństwo obrotu – wyjaśnia przedstawiciel resortu.

Tłumaczy, że wymóg wykonywania działalności w określonej formie prawnej wynika z tego, że spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a zarządzający nimi mają obowiązek chronić interes spółki.

W dodatku co najmniej dwóch członków zarządu (w tym również prezes) musi mieć minimum dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku w instytucjach rynku finansowego albo w podmiotach oferujących usługę przeniesienia własności nieruchomości w zamian za dożywotnie świadczenie. Przez to z większej ochrony skorzystają właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się swojej własności.

Rejestr i nadzór

Świadczenia dożywotnie w zamian za działkę, mieszkanie, lub inną nieruchomość będą wykonywały tylko podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez ministra gospodarki – przewiduje projekt założeń. Minister będzie również sprawował nad nimi kontrolę. Takiego nadzoru nie przewidywała poprzednia wersja projektu, która wymagała jedynie uzyskania zezwolenia na działalność z Komisji Nadzoru Finansowego.

Aby uzyskać wpis do rejestru, spółka powinna mieć kapitał założycielski w wysokości co najmniej 250 tys. zł, a przez cały czas prowadzenia działalności kapitał własny na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów, nie niższy niż 250 tys. zł – przewiduje najświeższa wersja projektu.

– W wyniku dyskusji uzgodnieniowych nad poprzednią wersją założeń wysokość kapitału podniesiono z równowartości 50 tysięcy euro, co ma zapewnić większą ochronę seniorów, a przede wszystkim gwarantować im wypłatę świadczeń – komentuje radca prawny Piotr Czachorowski z kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.

Jednakże na żądanie organu nadzoru fundusze własne spółki mogą być zmniejszone lub zwiększone. Oprócz tego organ nadzoru będzie kontrolował także ich działalność i stan majątkowy, przede wszystkim po to, aby sprawdzić, czy wywiązują się z obowiązku zapewnienia pokrycia zobowiązań funduszami własnymi.

Wymagał będzie składania rocznych sprawozdań finansowych i przedstawienia dowodów, że posiadają środki własne w wymaganej wysokości.

Oprócz tego spółki będą przekazywały organowi dwa razy w roku informacje o tym, ile umów zawarły i jaka jest ich łączna wartość. Dodatkowym zabezpieczeniem umów odwróconej hipoteki gwarantującym wypłatę świadczeń mają być też instrumenty finansowe: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Są i sankcje dla nierzetelnych przedsiębiorców: gdy spółka naruszy w sposób rażący wymagane warunki, wówczas organ prowadzący rejestr wyda decyzję o zakazie prowadzenia dalszej działalności w tym zakresie i może wykreślić firmę z wykazu.