W projekcie znajduje się m.in. przepis przyznający uprawnienie do żądania wznowienia postępowania, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę.

Skargę o wznowienie można wnieść w takim przypadku w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia rozstrzygnięcia tego organu.

Ponadto nowelizacja dodaje przepis dotyczący sytuacji, gdy TK orzekł o niezgodności aktu normatywnego z m.in. konstytucją, a na jego podstawie wydano orzeczenie, a rozstrzygnięcia sądów obu instancji zostały zaskarżone.

Wówczas sądem właściwym do merytorycznego rozpoznania sprawy będzie sąd niższej instancji, zaś rola sądu drugiej instancji ograniczać się ma do rozstrzygnięcia o dopuszczalności wznowienia postępowania.

Dziś w izbie wyższej, na posiedzeniu komisji, odbędzie się pierwsze czytanie projektu tej nowelizacji k.p.c.