Wymóg utrzymywania zapasów gazu ziemnego będzie spoczywał tylko na przedsiębiorstwach energetycznych, które przywożą gaz w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom. Wynika to z nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. nr 234, poz. 1392), która 3 grudnia 2011 roku wejdzie w życie. Łukasz Szymański, radca prawny w kancelarii Mamiński i Wspólnicy wskazuje, że na mocy tej zmiany z magazynowania zapasów obowiązkowych będą mogły zrezygnować np. elektrociepłownie bądź zakłady chemiczne.

– Takie przedsiębiorstwa będą mogły kupować tańszy produkt z rynku europejskiego – mówi mec. Szymański. Wskazuje jednak, że może powstać pewien problem związany z kwestią dostarczenia gazu do kraju. Tłumaczy, że w przypadku pojawienia się zaburzeń na rynku dostaw gazu przedsiębiorstwa zwolnione z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych, np. elektrociepłownie, mogłyby zostać zmuszone do wstrzymania dostaw ciepła. Ewentualnie korzystałyby z zapasów gazu utrzymywanych przez firmy, które muszą gromadzić takie paliwo. Z tym że wówczas musiałyby kupić gaz np. po wyższej cenie.

Zwolnienie z obowiązku magazynowania gazu obejmie te przedsiębiorstwa, które mają nie więcej niż 100 tys. odbiorców, a przywóz gazu nie przekracza w ich przypadku 100 mln metrów sześciennych na rok. Obecnie na zwolnienie z obowiązku magazynowania mogą liczyć tylko te, które rocznie sprowadzają mniej niż 50 mln m sześc. gazu.

Nowe przepisy pozwalają też magazynować obowiązkowe zapasy gazu poza granicami Polski, w instalacjach usytuowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Warunkiem będzie spełnianie przez taką infrastrukturę wymagań określonych przez polskie prawo.

Oceny tego, czy infrastruktura do magazynowania spełnia określone wymogi, ma dokonywać operator systemu przesyłowego gazowego bądź operator systemu połączonego gazowego. O wynikach oceny informowany będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

14 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie zużywa Polska

Podstawa prawna

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 234, poz. 1392).

Etap legislacyjny: Wejdzie w życie 3 grudnia 2011 r.