Zdaniem wojewody opisywane postanowienie podjęto z naruszeniem m.in. art. 44 w zw. z art. 17 pkt 15 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a także art. 10 ust. 3 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.), w związku z czym należy je unieważnić.

Z wymienionych przepisów jasno wynika bowiem, kiedy gmina zobowiązana jest do sprawowania pogrzebu na własny koszt (np. gdy nie wykonają tego krewni zmarłego). Nie może więc ona upoważniać innego podmiotu do podejmowania decyzji w sprawach już uregulowanych.

Zdaniem organu nadzoru to nie rada gminy ma prawo upoważniać kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji w sprawie organizacji pochówku bezdomnym, lecz wójt. Powyższe jasno wynika z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 21 października 2011 r., nr nk-n.4131.864.2011.Jt1-1.