Na trzy, a nie jak dotychczas na dwa lata będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, a przebywające legalnie na terenie naszego kraju, będą mogły złożyć w tej sprawie wniosek w dogodnym dla siebie momencie. Takie zmiany przewiduje uzgodniony wczoraj przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach.

Według propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydłużone do dwóch lat ma zostać także zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców studiujących w Polsce. Obecnie może być ono wydawane tylko na jeden rok. Zezwolenie na pobyt czasowy będą mogli również uzyskać absolwenci polskich uczelni. Zostanie im ono udzielone w celu poszukiwania pracy. Uproszczone mają także zostać procedury wydawania zezwolenia. Cudzoziemiec nie będzie już musiał uzyskiwać oddzielnie zezwolenia na pracę i pobyt. Po zmianach będą one wydawane łącznie.

Projektodawcy proponują także przyspieszenie procedury wydawania zezwoleń na pobyt czasowy. W tym celu skróceniu o połowę miałby podlegać dotychczasowy trzydziestodniowy termin na udzielenie przez odpowiednie służby informacji dotyczącej ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego na skutek wjazdu i pobytu cudzoziemca.

Projekt zakłada zniesienie wymogu dysponowania przez cudzoziemca tytułem prawnym do zajmowanego lokalu. Zgodnie ze zmianami wystarczające byłoby jedynie wykazanie przez niego posiadania zapewnionego zamieszkania w Polsce.

W trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej przyjęto ponadto rozporządzenie MSWiA w sprawie nadawania numeru PESEL. Dostosowuje ono wzór wniosku o nadanie numeru PESEL do nowej ustawy o ewidencji ludności. Wprowadza również ujednoliconą wersję wzoru powiadomienia o nadanym lub zmienionym numerze PESEL.