Obywatel będzie mógł wystąpić z petycją przez przesłanie jej treści na adres poczty elektronicznej danej instytucji. Takie rozwiązanie zakłada nowy projekt ustawy o petycjach. Po pierwszym czytaniu projekt z poprawkami trafił do drugiego czytania w Senacie.

Projektodawcy proponują uregulowanie zasad składania i rozpatrywania petycji, a także sposobu postępowania oraz właściwości organów w ramach jednej ustawy. Treść projektu określa, kto będzie uprawniony do wnoszenia petycji. Zgodnie z nowymi zasadami prawo takie miałoby przysługiwać nie tylko osobom fizycznym, ale również prawnym oraz jednostkom organizacyjnym. Petycja będzie mogła być złożona w interesie własnym publicznym lub osoby trzeciej, za jej zgodą. Z kolei adresatem petycji mają być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

E-petycja

Według projektu petycje będą mogły być składane w sprawach dotyczących życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, o ile będą się one mieścić w zakresie zadań i kompetencji ich adresatów. W każdym wypadku celem powinno być skłonienie organów władzy publicznej do podjęcia lub zaniechania określonego działania lub zajęcia stanowiska.

Zgodnie z proponowanymi zasadami petycję będzie można składać nie tylko w formie pisemnej, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym ostatnim przypadku wystarczające będzie wysłanie jej treści na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata lub obsługującego go urzędu. Projekt wskazuje dokładnie, jakie elementy powinny się znaleźć w petycji. Składający powinien przede wszystkim o jej podpisaniu. W przypadku komunikacji przez internet wymagane będzie ponadto określenie adresu mejlowego adresata. O tym, czy pismo jest petycją, każdorazowo ma jednak decydować jego treść, a nie forma zewnętrzna. W przypadku zaistnienia braków składający petycję będzie wezwany do uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści w terminie 14 dni pod rygorem braku rozpatrzenia.

Działalność lobbingowa

Projekt zawiera pewne ograniczenia dotyczące zawodowej działalności lobbingowej. Lobbujący w danej sprawie na rzecz osób trzecich nie będą bowiem mogli składać petycji odnośnie do projektu aktu normatywnego będącego przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu, Senatu lub ujętego i ogłoszonego w programie prac legislacyjnych rządu.

Zgodnie z proponowanymi zmianami petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od danego organu lub instytucji termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. Jeżeli adresat petycji uzna się za niewłaściwy do rozpatrzenia danej sprawy, będzie musiał ją niezwłocznie przesłać, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, zawiadamiając o tym składającego petycję.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia.

3 miesiące będzie miał organ administracyjny na rozpatrzenie petycji obywatelskiej