W ramach planu remontów zamawiający nie musi zsumować wartości wszystkich remontów. Nie jest natomiast możliwe rozdzielenie wartości remontu w ramach danego budynku np. na odrębne piętra lub różne branże budowlane.

Opierając się na przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych należy zauważyć, iż wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

- kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przywołana powyżej ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w swoich przepisach odnosi się oddzielnie do każdego budynku, budowli oraz obiektu małej architektury bez ich grupowania.

Przepisy ustawy Prawo budowlane w połączeniu z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodują, że roboty budowlane (w tym i remonty – stosownie do postanowień art. 3 pkt. 7 Prawa budowlanego) wykonywane w różnych obiektach budowlanych można traktować jako odrębne zamówienia.

Wobec tego możliwe jest odrębne przeprowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące prac realizowanych na różnych budynkach będących własnością jednego zamawiającego.

Należy jednak zaznaczyć, że zamawiający, jeżeli uzna za zasadne (np. ze względów organizacyjnych) może przeprowadzić jedno postępowania obejmujące swym zakresem remont w kilku budynkach. Można wówczas dopuścić składanie ofert częściowych z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 83 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.