Urząd zakwestionował zapis, zgodnie z którym firma mogła rozwiązać umowę z klientem bez wypowiedzenia, gdy ten spóźnił się o jeden dzień z opłatami. Zgodnie zaś z prawem odcięcie wody jest możliwe dopiero wtedy, gdy odbiorca nie zapłaci za dwa pełne okresy obrachunkowe i otrzyma upomnienie w sprawie uregulowania opłaty. Zastrzeżenia urzędu dotyczyły też postanowienia, które zobowiązywało klientów do zapłaty za usługi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Zgodnie z prawem termin uiszczenia należności nie może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia faktury.