Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wykroczenia wyborcze zagrożone są karą grzywny. Taka kara może zostać nałożona za prowadzenie niedozwolonej agitacji, naruszenie ciszy wyborczej, niedopełnienie obowiązku gromadzenia środków finansowych na rachunku bankowym, zaniechanie zgłoszenia zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego, pobranie opłaty za głosowanie przez pełnomocnika.

W takich sytuacjach kara grzywny może wynosić do 5000 zł. Natomiast jeśli miało miejsce wykroczenie polegające na przekazaniu środków finansowych lub wartości niepieniężnych jednego komitetu na rzecz innego komitetu wyborczego, grzywna wynosi od 1000 do 10 000 zł. Najwyższymi karami zagrożone są wykroczenia polegające na udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą. Zgodnie z prawem za takie działanie grozi kara aresztu albo grzywny.

Kara grzywny wymierzana jest przez sąd, który wyda-je w tym celu odpowiednie orzeczenie. Przed wydaniem wyroku sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Jeśli kara nie zostanie zapłacona, może być dochodzona w drodze egzekucji. Zgodnie z prawem istnieje możliwość zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, jeśli ukarany grzywną w kwocie przekraczającej 500 zł nie zapłaci należności, a egzekucja okaże się bezskuteczna. Ukarany musi wyrazić zgodę na taką zamianę. Należy ponadto określić rodzaj i czas trwania takiej pracy. W sytuacji gdy ukarany nie wyrazi zgody na zamianę albo mimo wyrażenia zgody praca nie zostanie wykonana, można orzec zastępczą karę aresztu. W tym przypadku przyjmuje się jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20 do 150 zł. Jednakże kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu. Od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.

Postępowanie sądowe o wykroczenia wyborcze wszczynane jest na wniosek Policji. Takie uprawnienie przysługuje także prokuratorowi.

PRZYKŁAD

Kara aresztu za wykroczenie wyborcze nie może przekraczać 30 dni

Karę aresztu wymierza się w dniach. Jej wymiar może wynosić od 5 do 30 dni. Ten rodzaj kary jest stosowany, jeśli wymierzenie innej kary nie spełniłoby żadnego celu karania. Najczęściej jest ona wymierzana w stosunku do sprawców, którzy popełniają wykroczenie kolejny raz.