Sędzia penitencjarny będzie mógł także przeprowadzić lustrację nadzorowanego zakładu karnego. Takie zmiany zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w sobotę.

Osoba sprawująca nadzór penitencjarny nad wykonywaniem aresztu wojskowego, jego tymczasowego zastosowania przez sąd wojskowy, jak również za- trzymania i kary ograniczenia wolności wykonywanej w jednostce wojskowej otrzyma dodatkowe uprawnienia. Zgodnie z nowymi przepisami sędzia penitencjarny będzie przeprowadzał wizytacje zakładów karnych według wcześniej ustalonego planu, nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata. W pozostałych jednostkach, które wymagają takiego nadzoru, termin ten będzie natomiast wynosił dwa lata.

Z przebiegu przeprowadzonej wizytacji sędzia penitencjarny będzie miał obowiązek sporządzić sprawozdanie. Inaczej niż dotychczas będzie musiał tego dokonać w określonym terminie 14 dni. Nowe przepisy dokładnie wskazują także, jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie, nie pozostawiając w tej kwestii dowolności.

Według wprowadzanych zmian odpisy takiego dokumentu będą musiały być przesłane w terminie 30 dni od zakończenia wizytacji. Ich adresatem będzie tak jak dotychczas minister sprawiedliwości. Sprawozdania będą musiały być także kierowane odpowiednio do ministra obrony narodowej, komendanta głównego policji lub Straży Granicznej, ministra zdrowia oraz ministra spraw wewnętrznych.

Według nowych przepisów sprawujący nadzór będzie mógł ponadto przeprowadzić lustrację kontrolowanych jednostek. Procedura w tym zakresie będzie identyczna jak w przypadku wizytacji. Wyjątek dotyczy tylko odpisów sporządzanego sprawozdania, które będzie przesyłane ministrowi sprawiedliwości albo obrony narodowej tylko we wskazanych przez prawo sytuacjach.

Sędzia będzie mógł przeprowadzić lustrację tylko w uzasadnionych przypadkach. Wprowadzone regulacje umożliwiają mu podejmowanie działań z urzędu bądź na polecenie prezesa sądu okręgowego lub apelacyjnego.