Czytelnik jest zatrudniony w urzędzie gminy.

– Czy w administracji samorządu terytorialnego dozwolone jest prowadzenie kampanii wyborczej – pyta pan Adam z województwa podkarpackiego.

Kwestię tę wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza. W wyjaśnieniach z 28 października 2010 r. podkreślono, że zgodnie z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej m.in. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego.

Jednostki organizacyjne

Przez urząd administracji rządowej lub samorządowej należy rozumieć jednostki organizacyjne będące organami lub stanowiące aparat pomocniczy organów administracji rządowej lub samorządowej. O uznaniu jednostki organizacyjnej za urząd nie przesądza jej nazwa ani wykonywane zadania, lecz usytuowanie w strukturach administracji.

W konsekwencji przez teren urzędu administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego należy rozumieć nieruchomość (grunt wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami na nim wzniesionymi) będącą miejscem siedziby organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego oraz statutowych komórek organizacyjnych tych urzędów, a także służb, inspekcji i kontroli działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym – bez względu na tytuł prawny do władania tą nieruchomością.

Ustawowe ograniczenia

Natomiast siedziby innych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, np. bibliotek publicznych, gminnych ośrodków sportu i rekreacji, zarządów budynków komunalnych, nie podlegają powyższemu ograniczeniu. Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65 ust. 2 pkt 2 wspomnianej ustawy zabronione jest także prowadzenie kampanii wyborczej na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie. Jak podkreśliła Państwowa Komisja Wyborcza, przepis ten obejmuje wszystkie zakłady pracy.

Podstawa prawna

Art. 65 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. nr 171, poz. 1151).

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 28 października 2010 r. dotyczące zakazu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego (ZPOW-703-116/10).