Na emitencie ciąży obowiązek nie tylko przekazania informacji do Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 proc. jego kapitałów własnych, lecz także obowiązek oznaczenia stron takiego postępowania.

Wynika to z ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jej art. 56 ust. 1 stanowi bowiem, że emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest zobowiązany do równoczesnego przekazywania komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych. Informacje te muszą być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów. Akt ten stanowi, że emitent jest zobowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego m.in. informacji o wszczęciu przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 proc. kapitałów własnych emitenta. Zobowiązuje go też, by raport taki zawierał m.in. oznaczenie stron wszczętego postępowania.

Należy podkreślić, że użyty w rozporządzeniu zwrot „oznaczenie stron” nie może mieć innego znaczenia niż to, w jakim występuje w innych aktach prawnych odnoszących się do poszczególnych postępowań, np. cywilnych, administracyjnych czy podatkowych. A w tego typu aktach oznacza on zidentyfikowanie tożsamości stron postępowania, do czego w przypadku osoby fizycznej niezbędne jest wskazanie przynajmniej jej imienia i nazwiska.

Szczególny przepis prawa zezwala na przetwarzanie danych osobowych

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych

To z przepisów prawa wynika, że spółka emitująca papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych ma obowiązek podać do wiadomości publicznej dane osoby, przeciwko której wszczęła postępowanie sądowe. W związku z powyższym działanie to z punktu widzenia ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest legalne. Istnienie szczególnego przepisu prawa zezwalającego na przetwarzanie (np. udostępnianie) danych osobowych jest bowiem jedną z podstaw uprawniających do przetwarzania danych osobowych, która wskazana została w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.