STAN FAKTYCZNY

Uchwałą nr XLVI/329/10 Rada Gminy Głusk określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za jednorazowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała została podjęta na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). W par. 3 uchwały radni ustalili, że górne stawki opłat stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z UZASADNIENIA

Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej przepisem uchwały rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. W ocenie organu nadzoru regulacja przyjęta przez radę gminy stanowi modyfikację art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów. Zdaniem wojewody formą prawną wykonania tego obowiązku jest decyzja administracyjna wydawana z urzędu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skierowana do właściciela nieruchomości, który nie zawarł umowy o odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych W decyzji administracyjnej wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala m.in. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wysokość opłat czy terminy ich uiszczania. Decyzji zawsze nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest ona na okres jednego roku, ale jeżeli właściciel nieruchomości nadal nie zawiera umowy, wtedy wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje kolejną decyzję na następny rok. W ocenie organu nadzoru, jak wynika z powołanych przepisów, mechanizm przejęcia obowiązku odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości reguluje w sposób kompletny ustawa.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Dodatkowo źródłami powszechnie obowiązującego prawa są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. W ramach tej hierarchii ustawa ma pierwszeństwo przed aktami normatywnymi stanowionymi przez organy samorządu terytorialnego, zaś materia uregulowana w samej ustawie nie może być regulowana w akcie prawa miejscowego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 23 czerwca 2010 r., NK.II.0911/210/10