Od 17 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich). Zgodnie z nim badanie psychologiczne przeprowadza psycholog upoważniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub już je posiadających (wcześniej była to wskazana jednostka). Nowe przepisy nie zmieniają zakresu badań, jakim do tej pory byli poddawani strażnicy. Badanie psychologiczne obejmuje określenie sprawności intelektualnej strażnika (kandydata na to stanowisko), ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach oraz określenie poziomu dojrzałości emocjonalnej.

W rozporządzeniu zrezygnowano także z wzoru opinii psychologa oraz wzoru orzeczenia psychologicznego stanowiących załączniki do rozporządzenia. Wprowadzono natomiast do rozporządzenia formę opisową skierowania na badanie oraz orzeczenia psychologicznego. Badania psychologiczne są niezbędne, gdyż strażnicy gminni mogą wkraczać w podstawowe wolności łącznie z prawem do użycia broni palnej bojowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2010 r. nr 150, poz. 1012).