Krąg osób uprawnionych do występowania z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określa art. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175, poz. 1459 ze zm.). Do wystąpienia z takim żądaniem są więc uprawnione:

● osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (art. 1 ust. 1);

● osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed 5 grudnia 1990 r. albo też jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279), jak również ich następcy prawni (art. 1 ust. 1a), na rzecz tych osób przekształcenie następuje nieodpłatnie (art. 5);

● osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (art. 1 ust. 2);

● osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa wyżej.

Z przedstawionego powyżej wyliczenia wynika, że możliwość występowania z żądaniem przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach innych niż nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe dotyczy jedynie:

● nieruchomości zabudowanych garażami (bądź przeznaczonych pod taką zabudowę) - w tym wypadku z żądaniem przekształcenia występować mogą jedynie osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe;

● nieruchomości rolnych - w tym wypadku z żądaniem przekształcenia występować mogą jedynie osoby fizyczne;

● nieruchomości, na których użytkowanie wieczyste uzyskano w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed 5 grudnia 1990 r., względnie na podstawie art. 7 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy - w tym przypadku prawo do występowania z żądaniem (nieodpłatnego) przekształcenia przysługuje niezależnie od przeznaczenia nieruchomości i dotyczy jedynie osób fizycznych (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 6766).

PODSTAWA PRAWNA

● Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175, poz. 1459 ze zm.).