Dom czytelnika został zalany w czasie powodzi.

– Chcę go odbudować. Czy muszę wystąpić o pozwolenie na budowę – pyta pan Jan z województwa małopolskiego.

Nie. Osoby dotknięte skutkami tegorocznej powodzi szybciej będą mogły załatwić formalności budowlane konieczne do remontów i odbudowy zalanych domów i budynków gospodarczych. Umożliwi im to specjalna ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a więc także powodzi.

Mieszkańcy gmin i miejscowości dotkniętych powodzią, które znajdują się w wykazie szefa rządu, nie muszą zgłaszać remontów budynków, które m.in. mają kubaturę mniejszą niż 1 tys. m sześc. i nie są wyższe niż 12 m, obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i innych, do budowy których normalnie potrzebne jest zgłoszenie (wykaz wszystkich obiektów zawiera art. 29 ust. 1 prawa budowlanego). Bez zgłoszenia gminy będą mogły też prowadzić remont budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych, a także obiektów liniowych, czyli np. dróg. Wyjątek stanowią linie kolejowe – w ich przypadku stosowanie uproszczonych procedur jest niedopuszczalne.

Według uproszczonych procedur będą prowadzone nie tylko remonty zniszczonych domów, ale także ich odbudowa. Wystarczy, że właściciel zgłosi zamiar odbudowy staroście i odczeka siedem dni. Jeżeli w tym terminie starosta nie zgłosi swojego sprzeciwu, to właściciel będzie mógł przystąpić do prac. Do ich wykonania nie będzie mu potrzebny projekt budowlany. Będą one mogły być prowadzone na podstawie szkiców i rysunków.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906).

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 92, poz. 597).