Tryb dialogu konkurencyjnego ma umożliwić zamawiającemu, zobowiązanemu do stosowania prawa zamówień publicznych, udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień, w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi lub projektami opartymi na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Bez limitu wykonawców

Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, że po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Procedura postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego jest zbliżona do procedury dotyczącej trybu negocjacji z ogłoszeniem. Zarówno w trybie negocjacji, jak i w dialogu konkurencyjnym zamawiający po ogłoszeniu postępowania kwalifikuje wykonawców (na podstawie złożonego wniosku) do dalszego udziału w postępowaniu, tj. do udziału w dialogu. W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego ustawodawca nie określił maksymalnej liczby wykonawców, których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego – gdzie zapraszamy maksymalnie 20 wykonawców). W dialogu konkurencyjnym zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, wynikające z art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, nie mniejszej niż 5.

Można zmieniać specyfikacje

W trybie dialogu konkurencyjnego zamawiający ma znacznie szersze możliwości zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niż w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub innych trybach konkurencyjnych przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do trybów negocjacyjnych uniemożliwiają dokonywanie istotnych zmian w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia oraz w warunkach zamówienia (art. 59 ust. 2 prawa zamówień publicznych).

W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego zamawiający może natomiast dokonać wszelkich zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia (art. 60e ust. 1 i ust. 2 prawa zamówień publicznych).

Dodatkową zaletą trybu dialogu konkurencyjnego, istotną przy udzielaniu skomplikowanych zamówień, jest możliwość prowadzenia kilku rund dialogu z poszczególnymi wykonawcami. Należy jednak przestrzegać zasady, że wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. Dialog jest prowadzony do momentu, gdy zamawiający stwierdzi, że jest w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.

Zmiana zamówienia

Jednocześnie wskazać należy na art. 60e ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który ma istotne znaczenie dla udzielania złożonych przedmiotowo zamówień. Zgodnie ze wskazanym przepisem, zamawiający może dokonać zmian w uprzednio określonych wymaganiach. Na podstawie wskazanego przepisu zamawiający ma możliwość zasadniczego przebudowania pierwotnie określonych wymogów odnośnie przedmiotu udzielanego w trybie dialogu konkurencyjnego zamówienia.

Zalety dialogu konkurencyjnego

Zasadniczym elementem wyróżniającym tryb dialogu konkurencyjnego jest znacznie szerszy zakres prowadzonej z wykonawcami dyskusji niż możliwy zakres negocjacji prowadzonych z wykonawcami zaproszonymi do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Dialog konkurencyjny sprawdza się w szczególnie złożonych zamówieniach. Na przykład można go z powodzeniem stosować w partnerstwie publiczno-prywatnym.

0,02 proc. – tylko w takiej części zastosowano dialog konkurencyjny spośród wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2009 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).