Samorządy mogą otrzymać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Chodzi o możliwość przekazywania gminom i powiatom środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na zadania, o których mowa, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. nr 53, poz. 435).

Dofinansowanie dróg

Łączne nakłady zaangażowane w realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosą w latach 2008-2011 - 6 mld złotych, z czego 3 mld złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a pozostałe 3 mld złotych - z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wspierane z tego programu będą: przebudowa, budowa lub remont kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje te mają zwiększyć płynność ruchu drogowego. Dofinansowane zostaną inwestycje służące powiązaniu sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Program, o którym mowa, ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określany będzie corocznie. Program jest realizacją Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - Priorytet 2 - poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej - Infrastruktura Techniczna. Nadzór na realizacją programu sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji, który będzie przedkładał corocznie Radzie Ministrów informację z jego realizacji.

Konieczny wniosek

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, w wysokość nieprzekraczającej 50 proc. kosztów realizacji zadania.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku złożonego do właściwego wojewody i uwzględnionego na liście zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.