STAN FAKTYCZNY

Wojewoda, działając na podstawie art. 85a ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), po powiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego powiatu. W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że radny zarządzeniem wójta gminy z grudnia 2008 r. został powołany na stanowisko zastępcy wójta. Stosunek pracy został zawarty do końca kadencji wójta gminy. W wyniku złożenia przez radego rezygnacji z zajmowanego stanowiska zastępcy szefa gminy stosunek pracy został rozwiązany w marcu 2009 r. W ocenie organu nadzoru powyższa sytuacja powinna być potraktowana jako naruszenie zakazu łączenia funkcji i stanowisk. Oznacza to, iż została spełniona przesłanka ustawowa umożliwiająca wygaszenie mandatu radnego. Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Zdaniem wojewody zakaz ten obejmuje również sytuacje określone w art. 27 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), dotyczące zakazu łączenia funkcji zastępcy wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji zdaniem wojewody rada powiatu była zobowiązana do podjęcia działań zmierzających do wygaszenia mandatu radnego. Biorąc zaś pod uwagę bezczynność rady, wojewoda wezwał radę do podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Następnie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do podjęcia uchwały, po wcześniejszym zawiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, wojewoda wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego powiatu.

Zainteresowany radny w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia. Zakwestionował fakt, iż doszło do objęcia stanowiska zastępcy wójta, ponieważ pomimo ustawowego wymogu, nie odebrano od niego ślubowania. To z kolei pozwala stwierdzić, iż nie naruszył zakazu łączenia funkcji i stanowisk. Ponadto skarżący zarzucił organowi nadzoru zastosowanie wykładni rozszerzającej przepisów art. 190 Ordynacji wyborczej w zw. z art. 27 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż w dacie wydawania orzeczenia stosunek pracy już nie istniał.