PROBLEM

Jakie działania powinny podjąć organy administracji publicznej w przypadku zamykania składowisk niespełniających wymagań?

MINISTER ŚRODOWISKA INFORMUJE

Podmioty zarządzające składowiskami odpadów zostały zobowiązane do przedłożenia organowi ochrony środowiska przeglądu ekologicznego istniejącego składowiska odpadów w terminie do 30 czerwca 2003 r. W sytuacji gdy z przeprowadzonego przeglądu wynikała konieczność dostosowania funkcjonowania składowiska do wymogów przepisów o odpadach, organ ochrony środowiska w zależności od wyników przeglądu, w terminie do 31 grudnia 2003 r., wydawał następujące decyzje administracyjne:

● określającą sposób dostosowania składowiska odpadów do wymogów przepisów o odpadach, a w szczególności określającą niezbędne wyposażenie składowiska konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania (art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej),

● zobowiązującą zarządzającego składowiskiem do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub jego zmianę, którego przedmiotem będzie przebudowa składowiska odpadów, oraz określającą jednocześnie termin złożenia tego wniosku (art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej).

Jeżeli z przeglądu ekologicznego wynikał brak możliwości dostosowania funkcjonowania tego składowiska do nowych wymagań przepisów o odpadach, organ ochrony środowiska, z urzędu, w terminie do 31 grudnia 2003 r., wydawał decyzję o zamknięciu składowiska odpadów, określając jednocześnie termin zamknięcia składowiska oraz niezbędne działania do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem.