Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego przewiduje likwidację odrębnych postępowań w sprawach gospodarczych. Projekt jest już gotowy do uzgodnień międzyresortowych.

Zdaniem autorów nowych rozwiązań obecnie nie ma żadnych podstaw do utrzymywania odrębnego postępowania procesowego dla spraw gospodarczych. Sprawy takie nie różnią się rodzajem występujących w nich żądań od zwykłych spraw cywilnych.

Ochrona prawna

– Szybkość udzielenia ochrony prawnej ważna jest w każdym postępowaniu. Postępowania w sprawach gospodarczych nie można traktować jako postępowania szczególnego – mówi prof. Andrzej Jakubecki, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Przygotowaną przez Komisję nowelizację popiera Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdaniem przedstawicieli resortu sprawiedliwości sprawy gospodarcze nie są ważniejsze od innych.

– Jeśli spojrzymy na interesy wszystkich obywateli, nie ma różnicy pomiędzy podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą a podmiotem nieprowadzącym takiej działalności. Każdy obywatel zasługuje na taką samą dostępność do ochrony prawnej – twierdzi Grzegorz Wałejko z Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.