Tak. Pełnomocnictwo uregulowane jest w kodeksie cywilnym (k.c.). Zakres udzielanego pełnomocnictwa może być różny. Wyróżnia się pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i szczególne. Pełnomocnictwo ogólne, zgodnie z postanowieniem art. 98 zd. pierwsze k.c., obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności musi być udzielone w formie pisemnej. Natomiast pełnomocnictwo rodzajowe pozwala pełnomocnikowi na dokonywanie w imieniu mocodawcy czynności określonego rodzaju, np. zawierania umów najmu powierzchni biurowej należącej do mocodawcy. Z kolei pełnomocnictwo szczególne upoważnia pełnomocnika do dokonania określonej skonkretyzowanej czynności prawnej, jak np. zawarcia umowy o ściśle sprecyzowanym przedmiocie z danym podmiotem w określonym czasie i miejscu.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zawsze potrzebne jest pełnomocnictwo określające rodzaj tych czynności. Jeżeli jednak ustawa tego wymaga, konieczne może być uzyskanie przez pełnomocnika pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Czasem zakres umocowania określony jest przepisami ustawy, jak np. w przypadku prokury.

Z zastrzeżeniem reguły dotyczącej formy, w jakiej powinno być udzielone pełnomocnictwo ogólne, zasadą jest, że pełnomocnictwo do dokonania danej czynności winno być udzielone w formie przewidzianej przez przepisy dla takiej czynności. Pełnomocnictwo może zostać udzielone osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, ale także tej, która ma jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Fakt ograniczenia zdolności do czynności prawnych nie ma wpływu na ważność czynności dokonywanej przez takiego pełnomocnika. Oznacza to, że pełnomocnikiem można uczynić osobę małoletnią powyżej 13 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Pełnomocnikiem może być też osoba prawna. W takiej sytuacji w imieniu mocodawcy faktycznie działa organ tej osoby prawnej uprawniony do jej reprezentacji.