Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy kancelarie prawne nie naruszają praw aplikantów i nie zmuszają ich do wykonywania pracy bez wynagrodzenia.

Kontrola PIP zostanie przeprowadzona w wyniku ostatniej publikacji DGP, w której informowaliśmy, że aplikanci coraz częściej zmuszeni są pracować w kancelarii patrona bez wynagrodzenia, nawet na cały etat (Praktyki aplikantów to prawie niewolnicza praca – DGP nr 14/10).

Zatrudnienie czy praktyka

Przedstawiciele samorządów nie widzą w obowiązkach aplikantów nic złego. Twierdzą, że aplikant uczy się u patrona, nie świadcząc w ten sposób żadnej pracy. Ze zdaniem tym nie zgodziła się Państwowa Inspekcja Pracy, która po naszej interwencji postanowiła zbadać sprawę.

– Należy odróżnić kwestię zatrudnienia aplikantów notarialnych, adwokackich, radcowskich w kancelariach prawnych od odbywania przez tych aplikantów praktyk przewidzianych w programie danej aplikacji – mówi Danuta Rutkowska z PIP.

Inspekcja podkreśla, że zatrudnienie aplikanta w kancelarii w przypadku, gdy praca wykonywana jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy – tzn. aplikant świadczy pracę w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem, a ryzyko prowadzonej działalności obciąża podmiot zatrudniający, obliguje pracodawcę do zawarcia z aplikantem umowy o pracę. Powinna ona określać m.in. wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia.

Zdaniem PIP czym innym od stałego wykonywania pracy w kancelarii prawnej jest odbywanie w niej praktyk w wymiarze przewidzianym w programie danej aplikacji – tzn. jeden dzień w tygodniu.

– Uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych stanowi obowiązek aplikanta i ma na celu przygotowanie go do samodzielnego wykonywania zawodu – mówi Danuta Rutkowska.

O miejscu i wymiarze odbywania praktyk decydują organy poszczególnych samorządów zawodowych. Odbywanie praktyki w kancelarii prawnej, sądzie czy w prokuraturze stanowi zatem jeden z elementów szkolenia aplikantów i nie może być utożsamiany z zatrudnieniem aplikanta w charakterze pracownika przez podmiot organizujący praktykę.