Ministerstwo Gospodarki chce ograniczyć reglamentację usług turystycznych polegających na organizowaniu polowań dla cudzoziemców w Polsce oraz polowań za granicą. Przedsiębiorca nie musiałby składać pisemnego wniosku o wpisanie go do rejestru polowań, wystarczy, że zarejestruje prowadzenie działalności gospodarczej oraz dopełni dodatkowe formalności przewidzianych w ustawie z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).

W przygotowanym przez ministerstwo projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli wskazano, że przedsiębiorca będzie musiał ustanowić obowiązkowe zabezpieczenia majątkowe roszczeń osób trzecich z tego powodu, że nie wykonał albo nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z prowadzenia polowań.

Zabezpieczenie mógłby ustanowić, zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności, albo umową gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bądź blokując środki finansowe na rachunku bankowym na rzecz właściwego zarządu województwa. Musiałby zablokować kwotę w wysokości 4 proc. rocznego przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług turystycznych, jaki uzyskał w roku obrotowym poprzedzającym zawarcie umowy. Nie mogłaby to być kwota niższa niż równowartość 20 tys. euro, obliczona według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym zostały zablokowane środki.

Już w trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca jeszcze przed upływem obowiązywania poprzedniej umowy albo blokady będzie musiał złożyć marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na jego siedzibę albo miejsce zamieszkania) oryginały dokumentów, jakie potwierdzają zawarcie kolejnych umów albo dokonania kolejnej blokady środków finansowych.

Jest to nowy obowiązek, który Ministerstwo Gospodarki chce nałożyć na przedsiębiorcę organizującego polowania.

Aby prowadzić polowania dla cudzoziemców w Polsce i organizować polowania za granicą, przedsiębiorca musi złożyć egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody. Gdyby sam nie złożył egzaminu, to musi zatrudnić osobę, która spełnia taki warunek.

4,9 tys. obwodów łowieckich w Polsce umożliwia polowanie cudzoziemcom