Wczoraj rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaproponowano w nich poszerzenie bezpłatnego dostępu przez internet do wszystkich aktualnych danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, informacji ujawnionych w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz treści dokumentów przekazanych do elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

– Najważniejsze jest umożliwienie posługiwania się odpisami i zaświadczeniami wydanymi przez Centralną Informację KRS w formie elektronicznej w postępowaniach, w których obecnie dokument elektroniczny nie jest akceptowany jako urzędowy. Zmiana ustawy przyzna wydrukom elektronicznym moc dokumentów urzędowych – mówi Piotr Jaworski z Krajowej Izby Gospodarczej.

Dokumenty elektroniczne przyspieszą też prowadzenie postępowań egzekucyjnych, ponieważ zdaniem Iwony Karpiuk Sucheckiej z Krajowej Rady Komorniczej pozwolą usunąć wątpliwości co do aktualności danych w dokumencie, którym posługuje się strona.

Dodatkowe informacje

Założenia do projektu przewidują, że do rejestru przedsiębiorców zostaną wpisane dodatkowo informacje o adresie poczty elektronicznej i adresie strony internetowej podmiotu gospodarczego.

– Ujawnienie ich umożliwi szybki kontakt z przedsiębiorcą – tłumaczy Jolanta Henczel, naczelnik Wydziału Prawa Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego przedsiębiorca, który posiada takie adresy, powinien je wskazać przy okazji podawania do KRS innych danych. Nie byłyby one ujawniane online, ale tylko na wyraźne żądanie zainteresowanego, na przykład kontrahenta przedsiębiorcy, i odnotowano by, kto je uzyskał, aby zapobiec nadużyciom w wykorzystywaniu danych – dodaje Jolanta Henczel.