Zmiana prawa

Projekt o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki przewiduje znowelizowanie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zaproponowano, aby w razie ogłoszenia upadłości nie utracił mocy zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego przedsiębiorcę i nie było umarzane już toczące się postępowanie przed tym sądem.

Rola sądu polubownego

Teraz ogłoszenie upadłości ma wpływ na toczące się już inne postępowania dotyczące upadłego przedsiębiorcy. Zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego traci moc z chwilą ogłoszenia zarówno upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jak i prowadzonej z możliwością zawarcia układu, a toczące się już postępowania ulegają umorzeniu. Zasada ta uregulowana w art. 142 i 147 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązuje bez względu na to, czy przedmiot sporu wchodzi w skład masy upadłości. Oba przepisy ograniczają rolę sądownictwa polubownego na rzecz rozpoznawania sporów przez sądy państwowe.