Już w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborca niepełnosprawny lub w wieku powyżej 75 lat będzie mógł udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Przewiduje to wchodząca dziś w życie nowelizacja ustaw: o wyborze Prezydenta RP, Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Nowelizacja nie tylko ułatwia głosowanie, ale także zakazuje prowadzenia publicznych zbiórek na rzecz komitetów wyborczych.

Osoby bliskie

Zgodnie z nowymi przepisami pełnomocnikiem będzie mógł zostać bliski członek rodziny: dziecko, wnuk, małżonek, rodzic, jeśli osoba taka jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiada zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo będzie musiało być udzielane w domu mocodawcy – przed wójtem, burmistrzem i prezydentem miasta lub przed pracownikiem przez nich upoważnionym. Do tego potrzebny będzie jednak wniosek złożony w urzędzie gminy najpóźniej na 10 dni przed wyborami. Głosowanie przez pełnomocnika nie będzie jednak możliwe w wyborach do Sejmu i Senatu.