Z analizy najnowszego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej oraz sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika, że jednym z najczęstszych naruszeń było nieprzestrzeganie lub niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych. Potwierdzają to również eksperci.

Jak mówi Adam Twarowski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy, duża część spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczy naruszeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Odpowiedzialność zaś z tego tytułu ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych dysponujący środkami publicznymi.

– Chodzi tu w pierwszym rzędzie o kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz innych pracowników, którym powierzono czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych (w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków lub upoważnień) – mówi Adam Twarowski.

Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze.zm.) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:

●  osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;

●  kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

●  pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych; a także

●  osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.