Od 5 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepisy tej ustawy nie dotyczą nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej.

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, powinien:

●  wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

● zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

● powiadomić właściwego miejscowo: komendanta oddziału straży granicznej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej) oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej).

Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) policji, państwowej straży pożarnej, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowy inspektor sanitarny wydają konieczną opinię, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Opinie takie zachowują ważność przez sześć miesięcy od dnia ich wydania.

Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) policji i właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) państwowej straży pożarnej wydają opinię dla organizatora imprezy masowej na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) policji wydaje swoją opinię dodatkowo na podstawie analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto wydaje zezwolenie na imprezę
- Jakie są wymogi bezpieczeństwa
- Gdzie można znaleźć informacje dotyczące imprezy
- Jakie są obowiązki organizatora i służb porządkowych
- Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę