Czy ZUS może zażądać zwrotu

ZUS dokonuje rozliczenia przychodu osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego oraz wydaje odpowiednią decyzję w tym zakresie.

Na jakich drukach dokonuje się zmian

Nie wszystkich zmian w wykonywanej działalności można dokonać tylko za pośrednictwem formularza zintegrowanego w urzędzie gminy (miasta). Niekiedy zmiany trzeba zgłosić bezpośrednio w innych urzędach na odrębnych drukach.

Jak zachować się podczas kontroli

Jeśli przedsiębiorca będzie kontrolowany przez organ celny, powinien współpracować z urzędnikami. Przede wszystkim musi udostępniać kontrolującym odpowiednią dokumentację.

Czy każdy może starać się o stanowisko naczelnika urzędu celnego

Każda osoba, która chce zostać naczelnikiem urzędu celnego, musi spełnić określone warunki dotyczące wykształcenia i doświadczenia.

Jakie przepisy będą określać zakres prowadzonej kontroli celnej

Przepisy ustawy o Służbie Celnej określają, kiedy, kogo i jak mogą kontrolować urzędnicy i funkcjonariusze celni.

Czy kontrola zostanie przeprowadzona pod nieobecność podatnika

Jeśli urzędnik celny dostarczy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celnej pod nieobecność przedsiębiorcy, ma prawo ją rozpocząć.

Czy będzie analiza ryzyka

Kontrola celna będzie przeprowadzana na podstawie analizy ryzyka.

Jakie są skutki braku wpłaty

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie przedemerytalne, jest zobowiązana do jego zwrotu.

Czy będzie zwrot kosztów

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika, może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej.

Na co można przeznaczyć pieniądze

Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych można przeznaczyć m.in. na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na jakie ulgi może liczyć pracodawca

W razie zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania za taką osobę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kiedy trzeba zgłosić członka rodziny

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, w związku z czym powinien być zgłoszony do tego ubezpieczenia jako członek rodziny.

Czy wykonawca może sporządzić świadectwo

Świadectw energetycznych nie mogą sporządzać właściciele i zarządcy budynków. Uprawnienia takie mają natomiast osoby, które w danym budynku były uczestnikiem procesu budowlanego lub były wykonawcami robót budowlanych.

Czy zmienią się zasady zabezpieczenia

Można zakładać księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zostanie do niej wpisana hipoteka ustanowiona na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Czy można tanio wykupić mieszkanie

Spółdzielnie nie muszą przekazywać po kosztach mieszkań nabytych nieodpłatnie od likwidowanych zakładów pracy.

Czy przy sprzedaży grożą kary za brak certyfikatu

Właściciel, który będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie czy dom, będzie musiał sporządzić dla niego świadectwo energetyczne.

Czy można zwoływać walne w częściach

Spółdzielnia mieszkaniowa może przeprowadzić walne zgromadzenie w kilku częściach i nie może zastąpić go zebraniem przedstawicieli.