Podrabianie znaku towarowego polega na użyciu znaku identycznego lub takiego, który jest tak podobny do towarów objętych prawem ochronnym, że nie może być w zasadzie od nich odróżniony. Prawo ochronnego znaku towarowego zostaje udzielone na konkretne oznaczenie, na oznaczone towary czy usługi.

W efekcie (choć to bardzo rzadkie w praktyce) posłużenie się np. podrobionym logo w celu oznaczenia nim innych towarów niż objęte prawem ochronnym nie stanowi naruszenia.

Powyższe nie odnosi się jednak do znaków renomowanych, gdyż te chronione są przed ich użyciem dla oznaczenia jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku. Chodzi tu m.in o sytuację, gdy posługując się podrobionym logiem, np. znanego koncernu samochodowego, firma sprzedaje T-shirty bez zgody owego koncernu.

Jeszcze prawie dwa lata temu za handel podróbkami odpowiadała tylko ta osoba, która towary podrabiane wprowadzała po raz pierwszy do obrotu lub też w tym celu je wyrabiała, natomiast dozwolona była dalsza sprzedaż. Orzecznictwo sądowe stało na stanowisku, że wprowadzenie do obrotu podrobionych towarów oznacza przekazanie przez producenta lub importera takich towarów do obrotu po raz pierwszy (uchwała SN z 24 maja 2005 r., I KZP 13/05).

Wskutek zmiany prawa własności intelektualnej karalne jest obecnie każde kolejne wprowadzanie do obrotu, czyli odsprzedaż. W myśl obowiązującego prawa każdy, czy wprowadzający do obrotu po raz pierwszy, czy wtórny, narażony jest na surową odpowiedzialność karną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za obrót podrobionymi towarami grozi grzywna albo dwa lata więzienia. W razie gdy sprzedaż podróbek stanowi stałe źródło dochodów, sprawcy grozi odpowiedzialność karna do pięciu lat pozbawienia wolności. Podrabiającemu towary grozi również to, iż właściciel znaku może wystąpić przeciwko podrabiającemu z cywilnoprawnym roszczeniem o zaniechanie naruszania, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również żądanie naprawienia wyrządzonej szkody albo zapłata sumy pieniężnej. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu jego praw.

Kontrolą handlu podrabianymi towarami zajmuje się policja, prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy kontroli skarbowej.

30 proc. towarów oferowanych na internetowych aukcjach to imitacje

Ważne!

Podrabianiem towarów jest zarówno kopiowanie znaku towarowego, czyli np. logo danej firmy (np. znanej marki odzieżowej), jak i całego produktu (np. butów).

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Zgodnie z art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, czyli kopiowanie zewnętrznej postaci gotowego produktu za pomocą technicznych środków reprodukcji, które może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo cudzych produktów jest dozwolone, jeżeli nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu i przedsiębiorcy oraz gdy ochrona danych produktów nie wynika z przepisów chroniących własność intelektualną.